• Metody teatralne
 • Innowacja
 • Coaching

DLA ZESPOŁU

Rozwijanie kadr produkcyjnych metodą Action Learning

Inwestycję w produkcję najlepiej wzmocnisz inwestycją w refleksję tych, którzy produkują

Cele i korzyści:

 • Pracownicy firmy stają się jednocześnie inicjatorami, diagnostami i liderami zmian
 • Raz wprowadzona metoda doskonalenia Action Learning rozwija się w firmie niezależnie od obecności trenerów zewnętrznych
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych przy jednoczesnym rozwoju umiejętności interpersonalnych pracowników
 • Wzrost innowacyjności już na poziomie pracowników niższego stopnia
 • Rozwiązywanie problemów indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych z zaangażowaniem i akceptacją bezpośrednio zainteresowanych
 • Budowa kultury organizacyjnej, w której otwarcie komunikuje się problemy i poszukuje rozwiązań, tworzenie klimatu do rozwoju i wzajemnego uczenia się i transferu wiedzy, która w innych przypadkach znika razem z pracownikami.
 • Podtrzymanie rozwoju umiejętności przywódczych nabytych podczas szkolenia

 

Asertywność i zarządzanie emocjami

Kto kontroluje emocje, ten kontroluje sytuację

Cele i korzyści:

 • Większa świadomość roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym
 • Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi
  i innych ludzi;
 • zmiana sposobu myślenia, dostrzeganie szansy w sytuacjach kryzysowych
 • Autodiagnoza mocnych i słabych stron w relacjach interpersonalnych
 • Temat można zrealizować metodą Re-Aktor: aktorzy grają spektakl po czym uczestnicy szkoleń wcielając się w rolę lidera zespołu, próbują kierować ukazaną sytuacją zespołu
 • Uświadomienie roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, wzrost zaangażowania i motywacji do budowania poprawnych relacji interpersonalnych

 

Zarządzanie konfliktem

Konflikt to szansa na ujawnienie najcenniejszych wartości  Firmy

Cele i korzyści:

 • poznanie praktycznych metod i technik rozwiązywania konfliktów,
 • Temat można zrealizować metodą Re-Aktor: aktorzy grają spektakl po czym uczestnicy szkoleń wcielając się w rolę lidera zespołu, próbują kierować ukazaną sytuacją zespołu
 • nabycie umiejętności dostrzegania konfliktu w jego wczesnej fazie i umiejętności związanych z docieraniem do rzeczywistych przyczyn konfliktu,
 • rozpoznawanie dynamiki konfliktu wewnątrz organizacji, efektywne kierowanie konfliktami z wykorzystaniem negocjacji, mediacji, facylitacji lub arbitrażu
 • budowanie otwartej komunikacji w zespole, obniżenie poziomu napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł.
 • umiejętność dostrzegania pozytywnych aspektów konfliktu, w efekcie podnoszenie efektywności zespołowej.

 

Zarządzanie zmianą

Jedyne co w życiu jednostki i organizacji jest pewne, to zmiana

Cele i korzyści:

 • Nabycie wiedzy na temat skutecznych metod wprowadzania zmian na poziomie organizacyjnym, zespołowym i indywidualnym
 • umiejętność doboru procesów adaptacyjnym do określonego typu zmiany: restrukturyzacje, zmiana właściciela, zmiana kultury organizacyjnej, procedury, itp.
 • Nauka psychologicznego i proceduralnego przygotowania się do zmiany
 • Nauka przekonania pracowników do procesów zmian
 • Nauka wdrożenia procesu zmiany i monitorowanie jego efektów
 • Świadomość wpływu otoczenia zewnętrznego na zmiany organizacyjne
 • Zapoznanie się z rolą, jaką spełnia kultura organizacyjna w procesie zmian

 

Team building

Cele i korzyści:

• Budowanie atmosfery wsparcia
i wzajemnego zaufania w zespole.
• Rozwój umiejętności przekazywania informacji w grupie.
• Wzrost indywidualnego zaangażowania w pracę zespołu – uświadomienie indywidualnego wkładu w budowanie i działanie zespołu.
• Zrozumienie wagi pracy zespołowej – wzrost poczucia wspólnego celu.
• Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
• Integracja grupy.

 

Mentoring jako metoda budowania zasobów wiedzy w organizacji

Cele i korzyści:

 • Nauka wdrożenia w firmie w sposób systemowy sesje mentoringowe
 • Nauka prowadzenia sesji mentoringowych w firmie
 • Określenie obszarów wiedzy kluczowych dla firmy
 • Projektowanie procesów kumulowania i rozwijania wiedzy

 

Coaching grupowy

Cele i Korzyści:

 • Rozwiniecie efektywności w zespole
 • Poprawa relacji w zespole

Odkrywanie potencjału drzemiącego w zespole