• Metody teatralne
 • Innowacja
 • Coaching

DLA KADR KIEROWNICZNYCH

Przywództwo inspirujące

Dobry przywódca nie tylko zarządza – on inspiruje.

Cele i korzyści:

 • Poznanie zasad skutecznego przywództwa
 • Temat można zrealizować metodą Re-Aktor: aktorzy grają spektakl po czym uczestnicy szkoleń wcielając się w rolę Przywódcy próbują zmienić zastaną na scenie sytuację firmy
 • techniki angażowania pracowników
 • poznanie narzędzi przywódczych: budowania autorytetu w trudnych sytuacjach, zwiększania identyfikacji z firmą, motywującego rozliczania, przewodzenia podczas prowadzenia spotkań
 • zwiększania inicjatywy własnej, a przede wszystkim promowania inicjatywy swoich pracowników
 • Rozwijanie umiejętności myślenia strategicznego.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania potencjału pracowników i delegowania zadań.

 

Zarządzanie pokoleniem Y

Największe wyzwanie dla dużych firm – jak zarządzań pokolenie pracowników wychowanych w świecie facebooka

Cele i korzyści:

 • Poznanie socjologicznej charakterystyki najmłodszego pokolenia pracowników, zwanego pokoleniem Y
 • Wiedza na temat 6 podstawowych profili psychologicznych przedstawicieli pokolenia Y
 • Temat można zrealizować metodą Re-Aktor: aktorzy grają spektakl po czym uczestnicy szkoleń wcielając się w rolę Menedżera, próbują zmienić zastaną na scenie sytuację firmy
 • międzypokoleniowa komunikacja jako sposób budowanie odpowiedzialnych postaw i utrwalanie samodzielnego działania.
 • motywowanie młodych pracowników. Szkolenie wyposaża menedżerów w wiedzę i narzędzia wspomagające zarządzanie pracownikami z pokolenia Y
 • prowadzenie rozmów korygujących zachowania i działania nieakceptowane w firmie w konstruktywny sposób,
 • prowadzenie rozmów oceniających w taki sposób, żeby w pełni wydobywać potencjał i wspierać zachowania, których oczekujemy od pracownika.

 

Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole

Dobrego menedżera poznasz po tym, jak radzi sobie z kryzysem

Cele i Korzyści:

 • budowanie gotowości do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi (konflikt w zespole, przekazywanie trudnych informacji, podważanie pozycji lidera itp.);
 • Temat można zrealizować metodą Re-Aktor: aktorzy grają spektakl po czym uczestnicy szkoleń wcielając się w rolę Menedżera, próbują zmienić zastaną na scenie sytuację firmy
 • poznanie konsekwencji własnych oraz cudzych decyzji,
 • zyskanie spojrzenia z zupełnie innej perspektywy na to jak zarządzają ludźmi, poznanie alternatywnych modeli zarządzania,
 • analiza zdarzeń kryzysowych z uwzględnieniem czynników sytuacyjnych i psychologicznych,

•     wzrost wiedzy w zakresie możliwych strategii prowadzenia rozmów z pracownikami;

•     nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami emocjonalnymi, z jakimi spotyka się menedżer w codziennej pracy

 

Cięcie kosztów osobowych w firmie

Jak z klasą rozstawać się z pracownikami i jak ocalić motywację tych, którzy zostają?

Cele i korzyści:

 • Warsztatowe zapoznanie się z psychologicznymi uwarunkowaniami sytuacji redukcji personelu
 • temat można zrealizować metodą Re-Aktor: aktorzy grają spektakl po czym uczestnicy szkoleń wcielając się w rolę Menedżera dokonują wyboru metody redukcji personelu;
 • ćwiczenie rozmów rozwiązujących umowę w warunkach symulacji maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych (profesjonalni aktorzy)
 • budowanie umiejętności motywowania pracowników, którzy pozostali w zespole po redukcji
 • poznanie modelu właściwych psychologicznie działań podejmowanych w czasie procesu zwalniania pracownika
 • rozwijanie umiejętności całościowego spojrzenia na konsekwencje redukcji dla organizacji
 • testowanie i uczenie się na błędach bez konsekwencji i w bezpiecznym otoczeniu

 

Menedżer jako coach czyli coachingowy styl zarządzania

Wspieraj i zadawaj inspirujące pytania, a pracownik sam znajdzie dobre rozwiązania

Cele i korzyści:

 • Poznanie technik i narzędzi coachingu biznesowego – sprawdzonego sposobu wspierania rozwoju kompetencji pracowników;
 • Uświadomienie rosnącej wagi zarządzania poprzez coaching i rozumienie kluczowych założeń coachingowego stylu zarządzania zespołem;
 • Temat można zrealizować metodą Re-Aktor: aktorzy grają spektakl po czym uczestnicy szkoleń wcielając się w rolę Menedżera, próbują kreatywnie zarządzać przedstawionym zespołem
 • umiejętność przeprowadzania standardowej rozmowy coachingowej
 • świadomość korzyści związanych z otwartym, niedyrektywnym stylem zarządzania, skoncentrowanym na uruchamianiu potencjału i inicjatywy pracowników

 

Tworzenie projektów i zarządzanie projektami – praca z matrycą logiczną

Jeśli firma ma działać skutecznie, logicznie i spójnie, początkiem jej działań musi być projekt

Cele i Korzyści:

 • Rozwinięcie myślenia o firmie w kategoriach projektowych
 • praca z matrycą logiczną pokazująca wzajemne zależności między pracownikami, zasobami finansowymi, czasem, potrzebami klientów, czynnikami psychologicznymi i sytuacyjnymi procesów firmowych
 • rozwinięcie umiejętności rozróżniania celów, potrzeb, rezultatów, działań, zasobów i dostrzegania logicznych związków między nimi
 • zauważalna optymalizacja organizacji pracy zespołów projektowych
 • Rozwinięcie praktycznej umiejętności oceniania postępów prac i elastycznego reagowania na nowe czynniki.
 • Skuteczniejsza komunikacja podczas pracy nad projektem
 • Poznanie skutecznych narzędzi zarządzania projektem takich jak: pętle komunikacyjne, drzewo problemów i celów, karta Ganta

 

Świadome kształtowanie wizerunku firmy

Jak cię widzą, tak ci płacą

Cele i korzyści:

 • wypracowanie takiej kultury organizacyjnej, w której każdy pracownik jest ambasadorem marki/ firmy
 • wypracowanie prostej i jasnej wizji i misji, która ma praktyczne przełożenie na funkcjonowanie menedżerów, system identyfikacji wizualnej, modele komunikacyjne firmy z jej otoczeniem
 • zbudowanie systemu wartości, który przełoży się na motywację i utożsamianie pracowników z Firmą
 • określenie warunków spójnej polityki Public Relations Firmy
 • opracowanie planu i procedur w zakresie strategii budowania rynkowego wizerunku firmy, dobór kanałów komunikacyjnych (media, system identyfikacji wizualnej, cechy kultury pracowniczej) do oczekiwanych rezultatów wizerunkowych,
 • uporządkowanie relacji między produktem, wizerunkiem Firmy a grupą docelową klientów
 • określenie pożądanego pozycjonowania firmy w otoczeniu rynkowym

 

Wsparcie coachingowe dla menedżerów (coaching indywidualny)

Niektóre rozwiązania istnieją tylko dlatego, że ktoś zadał odpowiednie pytanie.

Cele i Korzyści

 • zwiększenie motywacji własnej do pracy;
 • poprawa relacji między menedżerem a jego załogą,
 • wzmocnienie samoświadomości, opanowania i poczucia odprężenia menedżera, poprawa równowagi między życiem prywatnym i zawodowym
 • lepsza organizacja pracy,
 • szybsze i bardziej kreatywne rozwiązywanie problemów pojawiających się na drodze do realizacji celów;
 • skoncentrowanie na celach, skuteczniejsze planowanie drogi do ich realizacji,
 • wzrost umiejętności pełniejszego wykorzystania potencjału zespołu, umiejętność rozwijania podwładnych-przyszłych liderów;